• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Aktualny rozmiar: 100%

ZAKRES DZIAŁAŃ BIiP1) realizacja strategii promocyjnej na zewnątrz i wewnątrz Uczelni, w zakresie ustalonym z Władzami Uczelni;
2) zapewnienie przepływu informacji wewnętrznej między władzami jednostkami Uczelni;
3) prowadzenie spraw związanych z korespondencją przychodzącą na oficjalny adres poczty elektronicznej Uczelni, w tym kierowanie jej do właściwych merytorycznie jednostek Uczelni;
4) prowadzenie i koordynowanie wewnętrznej działalności informacyjnej, zapewnienie dostępu do informacji na temat Uczelni;
5) redagowanie ogólnouczelnianej części centralnej witryny internetowej WUM, w tym relacji z wydarzeń na Uczelni, informacji o nagrodach, wyróżnieniach, grantach, nominacjach, konferencjach naukowych, inicjatywach studenckich, tworzenie treści ogłoszeń dla pracowników, prowadzenie kalendarium i terminarza Uczelni, publikowanie dokumentów uczelnianych;
6) redagowanie ogólnouczelnianej witryny internetowej WUM, w oparciu o informacje przekazywane przez jednostki właściwe merytorycznie (ogłoszenia, ogłoszenia dla pracowników, studentów, komunikaty o sprzedaży ruchomości i nieruchomości, wynajmie/dzierżawie powierzchni, ogłoszenia o konkursach projektów);
7) administrowanie i redagowanie oficjalnych portali społecznościowych (Facebook i Instagram);
8) prowadzenie akcji informacyjnych dla kandydatów na studia w porozumieniu z właściwą jednostką merytoryczną;
9) prowadzenie spraw związanych z umieszczaniem na terenie Uczelni materiałów reklamowych
i informacyjnych, zarządzanie wszystkimi nośnikami informacyjnymi i reklamowymi;

10) prowadzenie działalności związanej z przygotowaniem i wydawaniem publikacji uczelnianych o charakterze promocyjnym lub informacyjnym;
11) redagowanie strony www Biuletynu Informacji Publicznej;
12) udzielanie odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej przez WUM, przy pomocy jednostki kompetencyjnej;
13) umieszczanie ogłoszeń w prasie, zgłaszanych przez jednostki organizacyjne;

14) zlecanie opracowania i zamawianie wszystkich reklam Uczelni, a w szczególności reklam w mediach, reklam zewnętrznych oraz reklam w informatorach edukacyjnych i innych publikacjach drukowanych;
15) kontrolowanie prawidłowości i sposobów wykorzystywania chronionych prawnie znaków identyfikujących Uczelnię oraz prawidłowości stosowania Systemu Identyfikacji Wizualnej Uczelni;
16) przygotowywanie wzorów papierów firmowych, kart wizytowych, certyfikatów i innych oficjalnych druków Uczelni, zamawianie materiałów reklamowych (kalendarzy, gadżetów);
17) potwierdzanie celowości i możliwości realizacji wniosków o zamówienie publiczne dotyczących materiałów reklamowych, promocyjnych, anonsów, ogłoszeń, nekrologów itp., weryfikacja opisu i szacowanie wartości przedmiotu zamówienia;
18) obsługa sklepiku internetowego WUM w zakresie materiałów reklamowych oraz weryfikowanie wniosków od jednostek kompetencyjnych;
19) ocena zapotrzebowania i nadzór nad nośnikami wystawienniczymi: stojaki, potykacze, sztalugi.