• Powiększ
 • Pomniejsz
 • Normalny

Aktualny rozmiar: 100%

ZAKRES DZIAŁAŃ BIiP 1. realizacja strategii promocyjnej na zewnątrz i wewnątrz Uczelni, w zakresie ustalonym z Władzami Uczelni,
 2. zapewnienie przepływu informacji wewnętrznej między władzami jednostkami Uczelni,
 3. prowadzenie spraw związanych z korespondencją przychodzącą na oficjalny adres poczty elektronicznej Uczelni w tym kierowanie jej do właściwych merytorycznie jednostek Uczelni,
 4. prowadzenie i koordynowanie wewnętrznej działalności informacyjnej, zapewnienie dostępu do informacji na temat Uczelni,
 5. redagowanie ogólnouczelnianej części centralnej witryny internetowej WUM, w tym relacji z wydarzeń na Uczelni, informacji o nagrodach, wyróżnieniach, grantach, nominacjach, konferencjach naukowych, inicjatywach studenckich, tworzenie treści ogłoszeń dla pracowników, prowadzenie kalendarium i terminarza Uczelni, publikowanie dokumentów uczelnianych,
 6. redagowanie ogólnouczelnianej witryny internetowej WUM, w oparciu o informacje przekazywane przez jednostki właściwe merytorycznie (ogłoszenia, ogłoszenia dla pracowników, studentów, komunikaty o sprzedaży ruchomości i nieruchomości, wynajmie/dzierżawie powierzchni, ogłoszenia o konkursach projektów),
 7. administrowanie i redagowanie oficjalnych portali społecznościowych,
 8. prowadzenie akcji informacyjnych dla kandydatów na studia w porozumieniu z właściwą jednostką merytoryczną,
 9. prowadzenie spraw związanych z umieszczaniem na terenie Uczelni materiałów reklamowych i informacyjnych, zarządzanie wszystkimi nośnikami informacyjnymi i reklamowymi,
 10. prowadzenie działalności związanej z przygotowaniem i wydawaniem publikacji uczelnianych o charakterze promocyjnym lub informacyjnym,
 11. redagowanie strony www Biuletynu Informacji Publicznej,
 12. udzielanie odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej przez WUM,
  przy pomocy jednostki kompetencyjnej,
 13. umieszczanie ogłoszeń w prasie, zgłaszanych przez jednostki organizacyjne,
 14. zlecanie opracowania i zamawianie wszystkich reklam Uczelni, a w szczególności reklam w mediach, reklam zewnętrznych oraz reklam w informatorach edukacyjnych i innych publikacjach drukowanych,
 15. kontrolowanie prawidłowości i sposobów wykorzystywania chronionych prawnie znaków identyfikujących Uczelnię oraz prawidłowości stosowania Systemu Identyfikacji Wizualnej Uczelni,
 16. przygotowywanie wzorów papierów firmowych, kart wizytowych, certyfikatów i innych oficjalnych druków Uczelni, zamawianie materiałów reklamowych (kalendarzy, gadżetów),
 17. potwierdzanie celowości i możliwości realizacji wniosków o zamówienie publiczne dotyczących materiałów reklamowych, promocyjnych, anonsów, ogłoszeń, nekrologów itp.,  weryfikacja opisu i szacowanie wartości przedmiotu zamówienia,
 18. obsługa sklepiku internetowego WUM w zakresie materiałów reklamowych oraz weryfikowanie wniosków od jednostek kompetencyjnych,
 19. ocena zapotrzebowania i nadzór nad nośnikami wystawienniczymi: stojaki, potykacze, sztalugi.