• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Aktualny rozmiar: 100%

GODŁO

Komunikat Nr 25
Prorektora ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju z dnia 09.10.2020 r. w sprawie posługiwania się wizerunkiem w tym godłem lub innym oznaczeniem graficznym związanym
z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym.

Dążąc do ochrony dóbr osobistych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, do których należy w szczególności godło oraz wszelkie inne oznaczenia graficzne związane z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym (WUM), niniejszym informuję, że pracownicy, doktoranci i studenci Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego są uprawnieni do posługiwania się wizerunkiem WUM, w tym do używania godła WUM lub innych oznaczeń graficznych związanych z WUM wyłącznie w ramach prowadzenia w WUM prac badawczych lub rozwojowych, prezentowania ich wyników lub komercjalizacji stworzonych w ich wyniku dóbr intelektualnych.

Mając na uwadze powyższe informuję, że posługiwanie się jakimikolwiek oznaczeniami graficznymi związanymi z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym w sposób i w celach innych niż wskazane powyżej, o ile nie opiera się na indywidualnej pisemnej zgodzie władz rektorskich WUM, będzie traktowane jako nieuprawnione, a tym samym - na podstawie obowiązujących przepisów prawa - stanowi podstawę do podjęcia przez WUM stosownych kroków prawnych w celu zaprzestania naruszeń i zapewnienia ochrony dóbr osobistych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Paweł Włodarski
Prorektor


https://www.wum.edu.pl/sites/www.wum.edu.pl/files/uczelnia/uchwala_senatu_88-2019_zalacznik.pdf

Godłem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego jest Orzeł Biały z rozpostartymi skrzydłami, w zamkniętej złotej koronie zwieńczonej krzyżem, ze złotym dziobem i takimiż łapami. Orzeł trzyma w prawych szponach złotą laskę Eskulapa, a w lewych złote berło rektorskie z białym orłem. Nad głową Orła umieszczone są trzy srebrne gwiazdy symbolizujące Wydział Lekarski, Oddział Stomatologiczny oraz Wydział Farmaceutyczny.

Pod Godłem widnieje data 1809 jako rok założenia Szkoły Lekarskiej w Warszawie. Wokół Godła biegną napisy wersalikami - górą łacińska nazwa Uczelni (obowiązująca od 2008 r.): UNIVERSITAS MEDICA VARSOVIENSIS, dołem dewiza Szkoły Lekarskiej: SALUTI PUBLICAE.

Godło może być również używane bez towarzyszących mu napisów, jako znak Uczelni. W barwnych przedstawieniach Godło umieszcza się w polu czerwonym.